About the book

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนมอหินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง  -  รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวนิชย์, รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์, ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์, ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล, ผศ.สุรชัย สมผดุง

ราคา  -  150  บาท


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มอหินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในระดับพื้นที่และศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2547 – 2550) ที่ว่า “มุ่งสู่เศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชูธงการท่องเที่ยวธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” จึงส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่คือ มอหินขาว เพื่อนำเสนอและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนการสร้างอาชีพ รายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

รายงานฉบับนี้ได้สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อจัดกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศแบบยั่งยืน มอหินขาว เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวภายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนมอหินขาวโดยประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยว แล้วนำมาจัดรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ด้วยการสำรวจ ปักผังแนวเขตพื้นที่มอหินขาว ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านธรณีวิทยา จำแนกประเภทและคุณลักษณะของพืชพรรณ เสนอแนะความเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการออกแบบผังการใช้ที่ดิน รวมทั้งการฝึกอบรมชาวบ้านเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กันในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืน มอหินขาว

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs