การสร้างแบรนด์จังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การศึกษาการสร้างแบรนด์จังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ ที่บูรณาการองค์ความรู้ สาขาปรัชญาสาขาสังคมวิทยาและสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ตลาดปัจจุบันของการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์การสร้างแบรนด์จังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาแบรนด์จังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการศึกษาภาคสนาม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา จำนวน 382 ชุดแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด 96 คน กลุ่มจังหวัดขอนแก่น 136 คน กลุ่มจังหวัดมหาสารคาม 75 คน และกลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์ 75 คนจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประมวลผลการประเมินการศึกษา ซึ่งจากการศึกษา พบว่า

สถานการณ์การสร้างแบรนด์ปัจจุบันของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจะต้องมีการพัฒนาการสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และกระบวนการสร้างแบรนด์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง การพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีรูปแบบการพัฒนาดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมการจัดนิทรรศการออกบูธ 2) คู่มือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 3) เว็บไซต์แนะนำโครงการ 4) โบร์ชัวร์แนะนำการท่องเที่ยว 5) แผ่นพับข้อมูลการท่องเที่ยวและ 6) คู่มือการใช้แบรนด์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะนึกถึงพระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น)จ.ขอนแก่น เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลจ.ร้อยเอ็ดพุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูนจ.มหาสารคามและเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยกับการสร้างภาพลักษณ์ และการสร้างแบรนด์จังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติม  -  บทสรุปผู้บริหาร.pdf

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs