ศักยภาพและสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

การศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพและสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยระบุสถานะและจัดกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว ของธุรกิจการท่องเที่ยวตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 ประเภท คือ ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจการจำหน่ายของฝากและของที่ระลึก ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และธุรกิจบริการคมนาคม รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรมแกรมทางด้านสถิติ (SPSS) ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ละประเภทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในปัจจุบันมีจำนวนและคุณภาพการให้บริการในระดับที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ได้ จำนวนสถานประกอบการและคุณภาพของการให้บริการในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนของสถานประกอบการประเภทต่างๆ ความหลากหลายในด้านรูปแบบการให้บริการ ราคา และความพร้อมในการให้บริการมากกว่าในจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากความเป็นศูนย์กลางในหลายด้านของภูมิภาค สถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่นสามารถให้บริการ/รองรับนักท่องเที่ยวโดยใช้เป็นแหล่งหยุดพักก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้ เนื่องจากทั้ง 4 จังหวัดตั้งอยู่ไม่ไกลกันนัก ในขณะที่จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด มีจำนวนของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองลงมาตามลำดับ จุดเด่นที่สำคัญของพื้นที่ได้แก่ การมีระบบคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆถึงกันได้อย่างสะดวก และหลากหลายวิธี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่ประกอบด้วย 4 จังหวัดนั้น มีสนามบินเชิงพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง มีเส้นทางรถไฟผ่าน และที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียน “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ที่สำคัญสาย East-West Economic Corridor (EWEC) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านการคมนาคมขนส่งจำนวนมากในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดที่ให้บริการทั้งรูปแบบรถโดยสารประจำทาง รถตู้ให้เช่าบริการ และรถทัวร์นำเที่ยว แต่โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นการเดินทางภายในภูมิภาคและภายในประเทศ การสามารถให้บริการไปยังต่างประเทศที่อยู่ใกล้เคียงได้ ถือเป็นจุดขายที่เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการได้ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่พบส่วนใหญ่ในทุกประเภทของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงาน เพื่อเป็นการยกระดับการบริการให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้น การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน หรือการรับพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม  -  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs