รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2559

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองบริหารงานวิจัย ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจะพิจารณาอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัย โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ( ตามความเหมาะสมของเนื้องานและผลที่จะได้รับ ) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดพร้อมเอกสารเชิงหลักการ และเสนอหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารเชิงหลักการของผู้สมัครไปยังกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม หรือ คุณรัชนี รุ่งวงษ์ โทร.42758, 043-203-177, 099-465-8805

ข้อมูลเพิ่มเติม  -  รายละเอียด.zip

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs