ขอเชิญสมัครรับทุนนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2558 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งจะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2558 สำหรับผู้ที่สนใจโปรดจัดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานการขอรับทุน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https:// ora.kku.ac.th/index.asp?go2=foreign_research_present

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่   น.ส.พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ กองบริหารงานวิจัย โทร. 42131, 080-7489339

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs