การพัฒนาศักยภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ความยั่งยืน และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวอาเซียน

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ความยั่งยืนและการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวอาเซียน” เป็นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ความยั่งยืนและการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวอาเชียน ทำการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด คือจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามและร้อยเอ็ด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสนทนากลุ่ม และแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร และภาคสนามจากการสำรวจ สัมภาษณ์ สังเกต สนทนากลุ่มและประชุมเชิงปฏิบัติการ จากประชากรในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชน

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแหล่งท่องเที่ยว 3 ประเภทคือ แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดได้แหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 มีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ พระธาตุยาคูเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่ 2.52 พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางที่ 2.49 และเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางที่ 2.31 จังหวัดขอนแก่นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 มีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ หมู่บ้านงูจงอางเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่ 2.59 ปราสาทเปือยน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่ 2.55 และอุทยานแห่งชาติภูผาม่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางที่ 2.41 จังหวัดมหาสารคามศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 มีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ พระธาตุนาดูน เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่ 2.63 วัดพุทธมิ่งเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่ 2.56 และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางที่ 2.40 จังหวัดร้อยเอ็ดศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 มีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านหวายหลืมเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่ 2.93 อุทยานห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาทิพย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย F ระดับมากที่ 2.84 และกู่กาสิงห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางที่ 2.27 สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวจะใช้ถนนเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง การเชื่อมต่อกับประเทศข้างเคียงจะมีจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่จะเชื่อมสู่ประเทศลาวทางเวียงจันทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่เชื่อมสู่ประเทศลาวทางสุวรรณเขต และจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่เชื่อมสู่ประเทศกัมพูชาทางเสียมเรียบ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ความยั่งยืนและการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวอาเซียน สรุปได้ ดังนี้ 1. สร้างองค์ความรู้ด้านฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์และศิลปกรรม 2. สร้างการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดเป็นกลุ่ม เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น 3.สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความภูมิใจร่วมกันระหว่างประเทศ 4. สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

คำสำคัญของการวิจัย ศักยภาพ การท่องเที่ยว ประชาคมอาเชียน

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs