ReCMeRT
The Research Center for Mekong Regional Tourism

ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leran more

Discover & Eplore
The moment you’re looking for

ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Discover & Eplore

The Research Center for Mekong Regional Tourism

Explore

ศักยภาพและความพร้อมชุมชนเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวอาเซียน

ศักยภาพและความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวอาเซียน เป็นการศึกษาสภาวการณ์การท่องเที่ยวชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ศักยภาพ ความพร้อม และพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวอาเซียน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีพื้นที่ศึกษาจังหวัดละ 1 ชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์ 3) ร้านขายของที่ระลึก และ 4) บริษัทนำเที่ยว/ทัวร์/มัคคุเทศก์ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเพื่อค้นหาแผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม โดยใช้เทคนิคการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การดำเนินการศึกษาโดยการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่มเป้าหมาย การศึกษาดูงาน Best Practice และจัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงานศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

แผนงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาศักยภาพของแต่ละภาคส่วนตามกรอบประเด็นของ ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 – 2015 เพื่อวางกรอบการทำงานในลักษณะบูรณาการสู่แผนปฏิบัติการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยเน้นให้คนในพื้นที่มีบทบาทในการกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่างๆ ด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมและประเมินศักยภาพของแต่ละภาคส่วนที่เป็นองค์ประกอบใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามกรอบประเด็นของ ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 – 2015 และ 2) เพื่อให้ได้แนวทางในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาเป็นกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ (Exploratory Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์ โดยใช้การเก็บข้อมูลจากกแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยแบบสำรวจภาคสนาม (Field Survey Research) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆ และเก็บข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจากแบบสอบถาม

 Newer Post Older Post 

Discover & Explore

Explore

ค้นหาภาพกิจกรรม และมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

Explore

ผลงานศูนย์วิจัยใหม่

หนังสือ เพลง หนังสั้น สื่อการเรียนการสอน เเละต่างๆอีกมากมาย

เรื่องเก่าเล่าเชียงคาน

เรื่องเก่าเล่าเชียงคาน

คู่มือการศึกษาพืชวงศ์ขิงและพืชบนลานหินในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

คู่มือการศึกษาพืชวงศ์ขิงและพืชบนลานหินในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนมอหินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนมอหินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs