ข่าวสาร และทุนการศึกษา

รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2559

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองบริหารงานวิจัย ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจะพิจารณาอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัย โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ( ตามความเหมาะสมของเนื้องานและผลที่จะได้รับ ) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดพร้อมเอกสารเชิงหลักการ และเสนอหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารเชิงหลักการของผู้สมัครไปยังกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ประชาสัมพันธ์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจะเปิดรับระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจยื่นขอรับทุนศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ขอเชิญสมัครรับทุนนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2558 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งจะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2558 สำหรับผู้ที่สนใจโปรดจัดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานการขอรับทุน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558

Discover & Explore

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs