The Research Center for Mekong Regional Tourism


ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ReCMeRT ( The Research Center for Mekong Regional Tourism )

 ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ให้สามารถจัดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน  "

หลักการและเหตุผล

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่นำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆ มาโดยตลอด การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รัฐบาลให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ และพยายามกระจายการท่องเที่ยวสู่ชุมชนทุกท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ เพิ่มความหลากหลาย โดยมีแนวทางดำเนินการด้วยการร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เร่งพัฒนาฟื้นฟูมรดกและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมากขึ้นและเพิ่มมาตรการในการอำนวยความสะดวก

อย่างไรก็ตามกระแสการท่องเที่ยวยังกระจายตัวอยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยวค่อนข้างต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวยังไม่สามารถลงในระดับลึกได้ เพราะขาดข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยว แม้ว่าในภาพรวมจะพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในแง่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนสถาน เทศกาล วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่ดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดตั้งศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและประมวลผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

พันธกิจ ( Our Mission )

มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดำเนินการและสนับสนุนการวิจัยให้บริการด้านวิชาการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 •   พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อการตัดสินในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 •   พัฒนาการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 •   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จัดนิทรรศการ และประชุมวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"  วิจัยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  "

 • 1.  พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลท่องเที่ยว
 • 2.  สนับสนุนโครงการวิจัย
 • 3.  การตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการ
 • 4.  นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติและระดับชาติ
 • 5.  การจัดการประชุมระดับนานาชาติและระดับชาติ
 • 6.  สนับสนุนการวิจัยและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • 7.  การให้บริการวิชาการและอบรม
 • 8.  สร้างเครือข่ายและจัดหาแหล่งทุนจากภายนอก
 • 9.  การเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

"  พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อการตัดสินในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  "

Explore

ค้นหาภาพกิจกรรม และมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

Explore

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
 • activity-thumbs
 • activity-thumbs
 • activity-thumbs
 • activity-thumbs
 • activity-thumbs
 • activity-thumbs
 • activity-thumbs